ਸੰਕਰਾਮਕ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ :