ਫੇਕਜ਼

Q : ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਹੈ?
Answers:

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ :

Q : ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?
Answers:

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ :

Q : ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
Answers:

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ :

Q : ਕੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
Answers:

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ :

Q : Whether any time limit is prescribed for registration of birth to claim benefit under this special exemption?
Answers:

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ :

Q : ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੌਣ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
Answers:

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ :

Q : ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
Answers:

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ :

Q : ਕੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
Answers:

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ :